داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺟﺮاح در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ

سال و نوبت چاپ:
اول/1403

بررسی کوتاه:

 • 1 ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ
 • 2 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ
 • 3 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻦ ﮐﯿﻮ آر ﮐﺪ
 • 4 ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﮑﺮاب و ﮐﻤﮏ اول ﺟﺮاح در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 • 5 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ
 • %10
  390,000
  351,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 39,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﺟﺮاح در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ تالیف آرﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ، ﻧﺴﺘﺮن دژﮔﺎم و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﯿﻤﻮری می‌باشد و توسط نشر جامعه‌نگر بصورت تمام رنگی چاپ شده است. این ﮐﺘﺎب ﺟﺰء ﻧﺎدر ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﺟﺮاح (Surgical assistant) در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازد.

  از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻬﻢ آنﻫﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

  ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺟﺮاح ﺑﺎ ﺗﮑﺴﺖ ﺑﻮکﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان QR ﮐﺪﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.  


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری