ضروریات پرستاری مراقبت‌های ویژه AACN

بررسی کوتاه:

 • 1 ارائه استانداردهای جدیدی برای آموزش مراقبت‌های پرستاری ویژه
 • 2 ارائه اطلاعات اساسی درباره‌ی مراقبت از بیماران بدحال و خانواده‌های آنان
 • 3 ترجمه کتاب اصلی AACN essentials of critical care nursing,4rd ed, [2018]
 • %10
  5/5 (2 نفر)
  690,000
  621,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 69,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب ضروریات پرستاری مراقبت‌های ویژه ( AACN ) ویراست چهارم اطلاعات ضروری و مهم از نحوه‌ی مراقبت کامل و ایمن از بیماران بدحال و خانواده‌های انها را ارائه کرده و استانداردهای جدیدی را برای آموزش مراقبت‌های پرستاری ویژه فراهم ساخته است. این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:

  بخش 1: این بخش شامل مواردی همچون مفاهیم اساسی بررسی، تشخیص، برنامه‌ریزی و مداخلات رایج از بیماران بدحال و خانواده‌ی آن‌ها؛ تفسیر و درمان ریتم‌های قلبی؛ پایش همودینامیک؛ اداره‌ی راه هوایی و تهویه؛ اداره‌ی درد، داروشناسی ئ ملاحضات اخلاقی و قانونی است.

  بخش 2: فصل‌های این بخش بر اساس مشکلات پاتولوژیک، سیستم‌های قلب و عروق، تنفس، اعصاب خون و ایمنی، گوارش، کلیه و غدد درون‌ریز، مشکلات چند سیستمی و تروما سازماندهی شده است.

  بخش 3: این بخش شامل مفاهیم پیشرفته الکتروکاردیوگرافی، قلب و عروق، تنفس و اعصاب است.

  بخش 4: در این بخش اطلاعات کلیدی مرجع شامل یافته‌های آزمایشگاهی طبیعی و معیارهای تشخیصی، جداول داروهای مراقبت ویژه، راهنمای پایش همودینامیک، ریتم‌های قلبی، ویژگی‌های الکتروکاردیوگرافی و راهنمای درمان ارایه شده است.


  ﮐﺘﺎب ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎی وﯾـﮋه AACN ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻔﺎوت دارد:

  •  اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری و واﺿﺤﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ و اﯾﻤﻦ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺪﺣﺎل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﺎص ﭘﺮﺳﺘﺎری داﺧﻠﯽ ـ ﺟﺮاﺣﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و از ﺗﮑﺮار اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه‌ی ﻗﺒﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  •  ﻣﻘﺪﻣﻪای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﭘـﺲ از ﺗﺴـﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ راﻫﻨﻤای ﻧﺤـﻮه‌ی ﮐـﺎرﺑﺮد آن‌ﻫـﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  •  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣـﻮردی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن‌ﻫﺎ را در ﺑﺮ دارد.


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  میانگین 2 نظر ثبت شده میانگین امتیاز کاربران به این کتاب. ثبت نظر
  محتوای کتاب 5 از 5 امتیاز
  کیفیت چاپ و کاغذ 5 از 5 امتیاز
  کیفیت صفحه‌آرایی و تصاویر 5 از 5 امتیاز
  ارزش خرید 5 از 5 امتیاز
  در حال بارگزاری...
  حامده حیدری شریف اباد
  خریدار
  1401/10/2
  خیلی کامل و عالی
  5 /5
  امتیاز ثبت شده
  وحید قربانی
  خریدار
  1402/2/20
  ضروری برای پرستاران بخش های ویژه
  5 /5
  امتیاز ثبت شده
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری