گام‌های سریع برای پرستار هاسپیس 2021

ویراست:
دوم/2021
سال و نوبت چاپ:
اول/1401

بررسی کوتاه:

 • 1 راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
 • 2 ارائه اطلاعات به روز شده پیرامون سطوح مراقبتی
 • 3 شامل مسئولیت‌های اداری و بالینی پرستار هاسپیس
 • 4 ارائه مداخلات غیر دارویی مدیریت درد مراقبت از بیمار در حال مرگ و مراقبت‌های پس از مرگ
 • 5 دارای تائیدیه علمی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی و مرکز تحقیقات سالمندی
 • %25
  شگفت انگیز
  286,000
  214,500 تومان برای شما
  00 - 00 : 00 : 00
  زمان باقی مانده
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب گام‌های سریع برای پرستار هاسپیس 2021 نوشته ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎ ﻣﻮﯾﻞ راﯾﺖ ترجمه پورﯾﺎ داراﺑﯿﺎن، ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻤﺪی و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﯿﻊ تحت نظارت دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ دﻟﺒﺮی و دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش زارع به چاپ رسیده است.

  ﮐﺘﺎب ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎﺳﭙﯿﺲ: راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ وﯾﺮاﺳﺖ دوم، ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ و ﺑﻪروز ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزد.

  ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از وﯾﺮاﺳﺖ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺘﺎب، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

  از جمله ویژگی‌های گام‌های سریع برای پرستار هاسپیس 2021:

  • مشخص کردن مسئولیت‌های اداری و بالینی پرستار هاسپیس
  • ارائه مداخلات غیر دارویی مدیریت درد مراقبت از بیمار در حال مرگ و مراقبت‌های پس از مرگ
  • ارائه اطلاعات به روز شده پیرامون سطوح مراقبتی
  • ترجمه کتاب Fast Facts for the hospice nurse: a concise guide to end of life care 2nd ed 2021


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری