QRS مرور سریع 504 واژه ضروری دکتر کیمیا

سال و نوبت چاپ:
اول/1401

بررسی کوتاه:

 • 1 قابل استفاده برای تمامی دانشجویان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و داوطلبان کنکور ارشد و دکتری
 • 2 وﯾﮋه‌ی آزﻣﻮنﻫﺎی MSRT, MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL و ﮐﻠﯿﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی
 • 3 برای اولین بار ارائه‌ی تست‌های چهارگزینه‌ای بر اساس آزمون ارشد و دکترا از متن کتاب
 • 4 برای اولین بار ارائه‌ی جداولی تمام‌نما از هر واژه به نام «مرور پانورامیک»
 • 5 ارائه توضیحات ابتکاری بهمراه نکات «یادافزا» برای کلمات دشوار
 • %10
  249,000
  225,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 24,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب DRS مرور جامع 504 واژه ضروری دکتر پیمان کیمیا وﯾﮋه‌ی آزﻣﻮنﻫﺎی MSRT, MHLE, EPT, UTEPT, Tolimo, IELTS, TOEFL و ﺳﺆاﻻت زﺑﺎن ﮐﻠﯿﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪﻃﻮر اﺑﺘﮑﺎری ﻃﺮح رﯾﺰی و ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه، در ﺗـﺄﻟﯿﻒ آن دو ﻧـﻮع ﮐـﺎرﺑﺮد در ﻧﻈـﺮ گرﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

  اﻟﻒ) از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ، در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه، ﻓـﺮض اول اﯾـﻦ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه‌ی ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻫﻨـﯽ  ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻮت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

  ب) ﺣﺎﻟﺖ دوم، ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد، ﻗﺒﻼً ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﺻـﻠﯽ را ﺧﻮاﻧـﺪه و در ذﻫـﻦ  دارﻧﺪ، و اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ای (ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ) ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اﯾﺠﺎد ﭘﻞ‌ﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ‌ی ﮐﺘﺎب 504 واژه‌ی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه‌ی ﮔﺮاﻣﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷـﺖ، ﺑـﺎ اﯾـﻦ دو  ﻓﺮض ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﮑﺮاری و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده و از ﺳﻮﯾﯽ، ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿـﻞ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‌ی ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻮارد ﻻزم در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻟﺐّ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﮕﺮدد! ﻟﺬا اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، در اﺻﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘـﺎب 504 واژه‌ی ﺿـﺮوری ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﺻـﻠﯽ،  ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی آن ﺑﺪﻫﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ واژﮔﺎن در ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی آن ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎییم.

  ویژگی‌های سری مرور سریع 504 واژه ضروری :

  • برای اولین بار ارائه‌ی تست‌های چهارگزینه‌ای از متن کتاب
  • تست‌ها کاملا براساس آزمون‌های ارشد و دکترا طراحی شده‌اند
  • برای اولین بار ارائه‌ی جداولی تمام‌نما از هر واژه به نام «مرور پانورامیک»
  • در مرور پانورامیک مترادف و متضاد هر واژه در کل کتاب مرور شده
  • مشتمل بر اصول علمی واژه شناسی به شیوه دکتر کیمیا
  • ارائه توضیحات ابتکاری بهمراه نکات «یادافزا» برای کلمات دشوار
  • نمایش مفاهیم کلمات به کمک تصاویر یادافزا
  • برای تمامی دانشجویان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و کنکور ارشد و دکتری


  • شابک 9786223060557
  • سال و نوبت چاپ اول/1401
  • قطع وزیری
  • نوع جلد شومیز (جلد نرم)
  • تعداد صفحات 406
  • وزن 600 گرم
  • مشخصات نویسنده/مترجم
   دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا) نویسنده مشاهده جزئیات
  • کیفیت چاپ تک رنگ مشکی
  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری