بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021

بررسی کوتاه:

 • 1 حاوی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 • 2 شامل سؤالات چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی در انتهای هر فصل
 • 3 ترجمهJunqueira's Basic Histology: Text and Atlas 16th, ed, 2021
 • %10
  490,000
  441,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 49,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021 ترجمه دکتر کیوان مرتضائی، دکتر حامد شورئی، دکتر جمال مجیدپور، دکتر همایون بنادرخشان، سمیه کرمی، ندا نقشی‌‎زادیان و ملیحه تابناک در ﻋﯿﻦ ﻓﺸﺮده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ، ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ و ﯾﮏ اﻃﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ می‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪهای ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ را از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﯽﻧﯿﺎز می‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

  وﯾﮋﮔﯽ‌های ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﺮی ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﻪ‌های ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، وﺟﻮد ﺧﻼﺻﻪ‌های ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﭘﺮﺳﺶ‌های ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ای ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮏ زدن داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮ، ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌های ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب می‌ﺑﺎﺷﺪ.


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری