درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی

بررسی کوتاه:

 • 1 پوشش کامل و خلاصه‌وار تمامی منابع به روز ژنتیک انسانی
 • 2 خلاصه‌ای از رفرنس‌ها در یک مجموعه با پوشش مفاهیم کلیدی
 • 3 ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽو ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ
 • 4 مناسب داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮی و آزﻣـﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
 • %10
  790,000
  711,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 79,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  ﮐﺘـﺎب درسنامه جامع ارشد ژنتیک انسانی تالیف افشین بهرامی، رضا بهمنی، دکتر فاطمه شجاعی جوشقانی، نرگس ظفری و دکتر سعیده عبداله‌پور تحت نظارت دکتر نجات مهدیه در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳـﺖ. از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از رﻓﺮﻧﺲ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اراﺋﻪی ﺷـﺮح ﻣﺨﺘﺼـﺮ و روﺷﻨﯽ از اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

  در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی رﻓﺮﻧﺲ ژﻧﺘﯿﮏ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آزﻣـﻮنﻫـﺎی ارﺷﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آزﻣﻮن، ﺟﺰو ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽو ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻮده و هر ﺑﺨـﺶ، از ﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺮدآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.

  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت ﻋلوم ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ژﻧﺘﯿﮏ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ، ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ، آزﻣـﻮنﻫـﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و... ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮیان در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﯾـﻪ‌ی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔـﺮدد.


  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری