پرستار بیهوشی 2018 جلد دوم تجهیزات و اداره‌ی بیهوشی

بررسی کوتاه:

 • 1 رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بی هوشی در سراسر جهان
 • 2 جلد دوم از ترجمه‌ی ششمین تألیف «Nurse Anesthesia» و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا
 • 3 منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
 • %10
  329,000
  297,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 32,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد دوم تجهیزات و اداره‌ی بیهوشی توسط دکتر پریسا مرادی مجد، دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﺎﻋﯽ، ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮد، ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻘﯽزاده، ﺻﺪف ﻣﻈﻔﺮی، ﺷﻬﻼ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ترجمه‌ی کامل و بدون کم و کاست ششمین تألیف Nurse Anesthesia و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا است که در سال 2018 منتشر شد.

  این کتاب رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بیهوشی در سراسر جهان بوده و منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری می‌باشد. اﯾﻦ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی 14 ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﻠﺒﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺎﯾﻊدرﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، وﺿﻌﯿﺖ‌دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ، اداره‌ی درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ، اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮﺷﺒﺮی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻬﻮمی و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﺷﺒﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﻮﺷﺒﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮدد.

  جهت مشاهده جلد اول و سوم و چهارم این کتاب لطفا وارد لینک زیر شوید:

  مشاهده جزئیات و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد اول مسایل حرفه‌ای هوشبری و فارماکولوژی بیهوشی

  مشاهده جئیات و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد سوم بیهوشی و بیماری‌های همراه

  مشاهده جئیات و خرید کتاب پرستار بیهوشی 2018 جلد چهارم ملاحظات تخصصی بیهوشی و بی‌حسی

  بسته 4جلدی پرستار بیهوشی 2018


  • ﻓﺼﻞ 1/ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
  • ﻓﺼﻞ 2/ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 1: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻋﺮوﻗﯽ
  • ﻓﺼﻞ 3/ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 2: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
  • ﻓﺼﻞ 4/ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﻨﮓ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 3: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
  • ﻓﺼﻞ 5/ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر
  • ﻓﺼﻞ 6/ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ و اﺧﺘﻼﻻت الکترولیتی
  • ﻓﺼﻞ 7/ ﺧﻮن و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ
  • ﻓﺼﻞ 8/ وﺿﻌﯿﺖ دﻫﯽ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
  • ﻓﺼﻞ 9/ اداره‌ی راه ﻫﻮاﯾﯽ
  • ﻓﺼﻞ 10/ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
  • فصل 11/ درد ﺣﺎد: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن
  • فصل 12/ درد ﻣﺰﻣﻦ: ﻓﯿﺰ ﯾﻮﻟﻮژی و اداره‌ی درد
  • ﻓﺼﻞ 13/ اداره‌ی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  • ﻓﺼﻞ 14/ ﻋﻮارض ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری