خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

سال و نوبت چاپ:
اول/1401

بررسی کوتاه:

 • 1 دربرگیرنده نکات کلیدی در متن و پایان هر فصل
 • 2 شامل تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده محققان
 • 3 برگرفته از کتاب The principles of clinical cytogenetics, 3rd ed 2013
 • 4 چکیده‌ای از کتب مرجع اصلی در حوزه سیتوژنتیک از جمله سیتوژنتیک بالینی
 • 5 قابل استفاده برای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺴﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ، داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ و دﮐﺘﺮی
 • %10
  263,900
  238,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 25,900 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  در کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک ترجمه و تالیف دکتر فاطمه شجاعی جوشقانی زیر نظر دکتر نجات مهدیه، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪی از ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ روان اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺮﺳﻦ و ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن، ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﺗﮑﺮار آن در آزﻣﻮنﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

  مروری بر کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک:

  • چکیده‌ای از کتب مرجع اصلی در حوزه سیتوژنتیک از جمله سیتوژنتیک بالینی
  • دربرگیرنده نکات کلیدی
  • تکنیک‌های مولکولی 
  • پیشرفت‌های اخیر در تشخیص ناهنجاری‌ها
  • کاربرد بالینی سیتوژنتیک
  • افزوده شدن تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده محققان
  • بیان نکات کلیدی در داخل متن
  • بیان نکات کلیدی در پایان هر فصل
  • بیان سوالات استاندارد کنکور در پایان فصول


  • شابک 9786223061479
  • سال و نوبت چاپ اول/1401
  • قطع وزیری
  • نوع جلد شومیز (جلد نرم)
  • تعداد صفحات 376
  • وزن 550 گرم
  • مشخصات نویسنده/مترجم
   دکتر فاطمه شجاعی جشوقانی نویسنده مشاهده جزئیات
  • کیفیت چاپ تک رنگ مشکی
  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  اولین نفری باشید که درباره ی این محصول نظر میدهید. ثبت نظر
  در حال بارگزاری...
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری