روش تحقیق کیفی کاربردی تالیف دکتر حمیدرضا خانکه

سال و نوبت چاپ:
دوم/1403

بررسی کوتاه:

 • 1 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ
 • 2 راﻫﻨﻤﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﯿﻄﻪ‌ی ﺳﻼﻣﺖ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ
 • 3 شامل واژه ﻧﺎﻣـﻪ‌ برای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾـﺞ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﯿﻔـﯽ در انتهای کتاب
 • 4 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ در اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﯿﻔﯽ
 • %10
  5/5 (1 نفر)
  229,000
  207,000 تومان برای شما
  سود شما از این خرید: 22,000 تومان
  موجود است
  ارسال به سراسر ایران
  گارانتی تعویض کالای معیوب
  مرور کتاب

  مروری در مورد این کتاب

  ﮐﺘﺎب روش تحقیق کیفی کاربردی تالیف دکتر حمیدرضا خانکه و همکاران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در 11 ﻓﺼﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، اﻧـﻮاع روشﻫـﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری داده‌ﻫﺎ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  روش‌ﺷﻨﺎﺳﯽ‌ﻫﺎی راﯾﺞ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔـﯽ اﻋـﻢ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘﻮی ﮐﯿﻔﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪی زﻣﯿﻨﻪ‌ای، ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑﻮم ﻧﮕﺎری اﻧﺘﻘـﺎدی، ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ روش‌ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از ﮔﺎم ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺮدد. اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﯽ در اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﯿﻔـﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﯿﻔـﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل‌ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺆال ﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄـﻪ ﮔﺸـﺘﻪ ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﯾـﮏ ﻓﺼـﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت راﯾـﺞ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﯿﻔـﯽ، واژه ﻧﺎﻣـﻪ‌ای ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ادﺑﯿﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﮐﺸـﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣـﺎن ﮔـﺮدد. اﻣﯿـﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﯿﻄﻪ‌ی ﺳﻼﻣﺖ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  در این کتاب ضمن معرفی هر یک از روش شناسی‌ها در پارادایم کیفی، تمام مراحل انجام یک مطالعه از طریق رایج ترین و پرکاربردترین رویکرد گام به گام مورد بحث قرار گرفته است. هر مرحله از تحقیق با اانتخاب سوال پژوهش و هدف مطالعه تا ارزیابی کیفیت و نقد یک روش شناسی با یک مثال کاربردی دنبال شده است. لذا محققان جوان می‌توانند مراحل مختلف یک پژوهش را با مثال عینی فرا گیرند. تالیف فصول روش‌شناسی مبتنی بر منابع اصلی هر روش‌شناسی، آخرین نسخه کتاب ها و مقالات کلیدی منتشر شده می‌باشد.

  این کتاب حاصل تلاش جمعی از اساتید می باشد که سالها در حیطه‌ی آموزش و پژوهش فعالیت داشته‌اند، از مسئولین و داوران مجلات بین المللی بوده اند و تعداد کثیری از دانشجویان در تحصیلات تکمیلی را تربیت نموده اند. این امر موجب شده است که تجربه ی غنی در رابطه با مشکلات رایج دانشجویان و محققان در انجام پژوهش‌های کیفی کسب نمایند. لذا در این کتاب تلاش نموده اند تا چالش‌ها و مشکلات موجود را در نظر داشته باشند و مطالب را به شکل موجز و سازمان یافته تالیف نمایند. 


  • شابک 9786223062742
  • سال و نوبت چاپ دوم/1403
  • قطع وزیری
  • نوع جلد شومیز (جلد نرم)
  • تعداد صفحات 280
  • وزن 430 گرم
  • مشخصات نویسنده/مترجم
   دکتر حمیدرضا خانکه نویسنده مشاهده جزئیات
  • کیفیت چاپ تک رنگ مشکی
  فهرستی وارد نشده است میتوانید از مشاهده داخل کتاب استفاده کنید
  میانگین 1 نظر ثبت شده میانگین امتیاز کاربران به این کتاب. ثبت نظر
  محتوای کتاب 5 از 5 امتیاز
  کیفیت چاپ و کاغذ 5 از 5 امتیاز
  کیفیت صفحه‌آرایی و تصاویر 5 از 5 امتیاز
  ارزش خرید 5 از 5 امتیاز
  در حال بارگزاری...
  شهاب زیباسخن
  خریدار
  1402/11/28
  دکتر خانکه واقعا گنجینه علم هستن
  5 /5
  امتیاز ثبت شده
  پرسش و پاسخ درباره این محصول شما میتوانید سوالات خودتان را درباره این محصول اینجا مطرح کنید. ثبت پرسش
  در حال بارگزاری...
  در حال بارگزاری